fbpx

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρακαλούμε, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε καταβολή χρηματικού ποσού , διαβάστε
προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν, τους οποίους θα πρέπει να αποδεχτείτε
προκειμένου να συμμετέχετε στην διοργάνωση με την επωνυμία « BOOM REGGAE
SAILING».

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ « BOOM REGGAE SAILING» ΚΑΙ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  «www.boomreggae.com / sailing »

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. » και τον διακριτικό τίτλο «Green Code»
(στο εξής « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ »), η οποία αφενός διοργανώνει το δεκαήμερο (10) ιστιοπλοϊκό ταξίδι με την
επωνυμία « BOOM REGGAE SAILING» (στο εξής « BRS») , προκειμένου οι συμμετέχοντες να ταξιδέψουν
στις νήσους των Βορείων Σποράδων και να παρακολουθήσουν το μουσικό φεστιβάλ με την επωνυμία «
BOOM REGGAE FESTIVAL» ( στο εξής « BRF») και αφετέρου διαχειρίζεται την ιστοσελίδα ενημέρωσης
για την ως άνω διοργάνωση «www.boomreggae.com / sailing » ( στο εξής « ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ») , οι χρήστες
της οποίας μπορούν να ενημερωθούν για τις ως άνω διοργανώσεις , ήτοι «BRS» και « BRF» καθώς επίσης
και να καταβάλλουν και το απαιτούμενο χρηματικό ποσό προκειμένου να συμμετέχουν στο « BRS» αλλά
και στο « BRF» ( στο εξής « ΣΥΝΔΡΟΜΗ»). Η συμμετοχή στην ταξιδιωτική – ψυχαγωγική διοργάνωση με
την επωνυμία « BRS» συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Αν δεν συμφωνείτε,
θα πρέπει να ΜΗΝ κάνετε χρήση των παρεχόμενων από την παρούσα ιστοσελίδα υπηρεσιών του
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» .

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ » ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ «ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»

Ο « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» οργανώνει από την 16 Ιουλίου έως και την 26 Ιουλίου του παρόντος έτους, ένα ταξίδι
με την χρήση ιστιοπλοϊκών σκαφών στα νησιά των Βορείων Σποράδων. Πιο συγκεκριμένα το ημερήσιο
ταξιδιωτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των καθημερινών δραστηριοτήτων, του ως άνω
δεκαήμερου θαλάσσιου με την χρήση ιστιοπλοϊκών σκαφών, περιγράφεται αναλυτικά στην περιοχή
ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της « ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» και δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί. Το ημερήσιο
πρόγραμμα του « BRF» βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα «www. boomreggae.com». Η κάθε
«ΣΥΝΔΡΟΜΗ» για την συμμετοχή στο «BRS» αντιστοιχεί σε ένα φυσικό πρόσωπο και ανέρχεται στο
χρηματικό ποσό των πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (590 €) μέχρι την 31/03/2019. Από την 01/04/2019
έως και την 30/04/2019, η οποία αποτελεί και την καταληκτική ημ/νια δηλώσεων συμμετοχής και
κρατήσεων στο « BRS», εκάστη « ΣΥΝΔΡΟΜΗ» θα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των εξακοσίων
σαράντα ευρώ (640 €). Οι δηλώσεις συμμετοχής μετά και την 30/04/2019 θα γίνονται μόνο κατόπιν
τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( «boomreggaesailing@gmail.com» ) με τον
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ». Η καταχώρηση εκάστου των αιτούντων ως συμμετέχων στην διοργάνωση θα
πραγματοποιείται μόνο έπειτα από καταβολή προκαταβολής, η οποία για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) μέχρι την 31/03/2019 και στο ποσό των
300€ από την 01/04/2019 έως και την 30/04/2019. Σε κάθε μια από τις ως άνω περιπτώσεις η καταβολή
του ως άνω χρηματικού ποσού της προκαταβολής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την
δήλωση της συμμετοχής στο « BRS» δια μέσου της ιστοσελίδας ενώ η εξόφληση και η καταβολή του
υπολειπομένου χρηματικού ποσού θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την 16/06/2019, σε
διαφορετική περίπτωση η προκαταβολή συμφωνείται με του παρόντες όρους ότι θα καταπίπτει υπέρ του
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ». Η υπαναχώρηση από την παρούσα σύμβαση και η επιστροφή του χρηματικού
ποσού της προκαταβολής από τον « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» στους συμμετέχοντες, συμφωνείται ότι θα
πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής. Σε
περίπτωση υπαναχώρησης έως την 31/03/2019, θα επιστρέφεται το 50 % της απαιτηθείσας
προκαταβολής των διακοσίων πενήντα (250 €), ήτοι το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε ευρώ ( 125 €).
Η καταβολή της ως άνω « ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» περιλαμβάνει αναλυτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες : α) διαμονή
για δέκα (10) ημέρες εντός του ιστιοπλοϊκού σκάφους, β) ημιδιατροφή, η οποία περιλαμβάνει πρωϊνό και
μεσημεριανό γεύμα, γ) αμοιβή επαγγελματία κυβερνήτη ( skipper) , ο οποίος θα τηρεί το αναφερόμενο στην
ιστοσελίδα πρόγραμμα πλεύσης, δ) όλα τα τρέχοντα και έκτακτα έξοδα του ιστιοπλοϊκού σκάφους, όπως
για παράδειγμα καύσιμα κίνησης, καθαριότητα σκάφους, δαπάνη εφοδιασμού σκάφους με νερό και ρεύμα
και διάφορα λιμενικά τέλη απαιτητά σε κάθε μαρίνα, την οποία θα σταθμεύει το ιστιοπλοϊκό σκάφους κατά
την διάρκεια του ταξιδιού και ε) το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την συμμετοχή στο « BRF». Η
διαμονή στις καμπίνες των ιστιοπλοϊκών σκαφών θα γίνεται από σύνολα δυο ή τριών ατόμων και η
κατανομή τους θα πραγματοποιείται έπειτα από συνεννόηση με τον «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» μετά την 16/06/2019,
ήτοι την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης των «ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ» για την συμμετοχή στο «BRS» (
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας για βέλτιστη κατανομή επισκεπτών στις καμπίνες των ιστιοπλοϊκών
σκαφών «boomreggaesailing@gmail.com») . Οιαδήποτε άλλη υπηρεσία, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στις
ως άνω παρεχόμενες από τον «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ», θα καταβάλλεται πλέον της ως άνω αναφερόμενης
«ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» από τους συμμετέχοντες στο «BRS».

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

Ο « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ » δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση της
οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας διαφόρων προσωπικών αντικειμένων και πραγμάτων, τα
οποία θα φέρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες καθώς επίσης και ενδεχόμενης περιουσιακής ζημίας που
ενδέχεται να προκύψει κατά την διάρκεια του ταξιδιού ή από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας
ενημέρωσης, προώθησης και πώλησης του « BRS». Ο « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ » στα πλαίσια των
συναλλαγών μέσω της ως άνω ιστοσελίδας ( καταβολή « ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ή της προκαταβολής της
συνδρομής), δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη
ή ζημία προκύψει από την ακύρωση των δηλώσεων συμμετοχών, από τη μη εκτέλεση ή από την
καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται να τηρήσει όλους
τους ως άνω προαναφερόμενους όρους σχετικά με την πολιτική της επιστροφής των
προκαταβολών των «ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ». Η προκαταβολή του χρηματικού ποσού, σύμφωνα με τους
προαναφερόμενους όρους, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από την ηλεκτρονική
δήλωση συμμετοχής, δεν επιστρέφεται σε περίπτωση υπαναχώρησης μετά την πάροδο 24 ωρών
από την ως άνω ηλεκτρονική δήλωση και επακολουθή καταβολή της ενώ καταπίπτει υπέρ του
διοργανωτή σε περίπτωση μη εξόφλησης του συνόλου του χρηματικού ποσού της « ΣΥΝΔΟΜΗΣ»
μέχρι την 16/06/2019. Εξαίρεση στην ως άνω γενική πολιτική του «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» σχετικά με τις
προκαταβολές αποτελεί η δήλωση υπαναχώρησης μέχρι την 31/03/2019, κατά την οποία
επιστρέφεται το ½ της προκαταβολής, ήτοι το χρηματικό ποσό των 125 €.
Σε καμία περίπτωση ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική,
ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε
απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί
επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας «www.boomreggae.com / sailing » ή τρίτος από αιτία που έχει
σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής
υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη
επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω
αυτού.

Σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φυσικών φαινομένων, όπως για παράδειγμα ισχυρή βροχόπτωση ή
ιδιαιτέρως ισχυροί άνεμοι, λόγω των οποίων τα ιστιοπλοϊκά σκάφη δεν δύνανται να ταξιδέψουν, ο
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο σε αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία των
επιβατών λόγω της μη έγκαιρης, ήτοι μέχρι την 26/07/2019, επιστροφής των επιβατών – συμμετεχόντων
στην αφετηρία του ταξιδίου.

Συμμετέχοντες, οι οποίοι υποφέρουν από το σύμπτωμα της ναυτίας, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά
τον « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ», o οποίος θα ενημερώνει τους κυβερνήτες του σκάφους, ώστε να δοθούν οι
κατάλληλες οδηγίες στους πάσχοντες καθώς και να εφαρμοσθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης σε
περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων. Σημειώνεται ότι η « ναυτία» είναι σύμπτωμα, το οποίο με τις
κατάλληλες οδηγίες αντιμετωπίζεται πλήρως.

Επιπλέον σε περιπτώσεις που οποιοδήποτε από τους επιβαίνοντες στα πλωτά σκάφη δεν επιθυμεί
την ολοκλήρωση του ταξιδίου, σύμφωνα με το αναγραφόμενο στην ιστοσελίδα πρόγραμμα, έχει την
δυνατότητα να μεταβεί με δικά του έξοδα στον προορισμό της επιλογής του. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η « ΣΥΝΔΡΟΜΗ», είτε μέρος αυτής είτε ολόκληρη, δεν επιστρέφεται στον
συμμετέχοντα.

Τέλος οι παρεχόμενες ως άνω υπηρεσίες από τον « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» στους συμμετέχοντες με την καταβολή
της «ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», παρέχονται μόνο με την χρήση εκπαιδευμένου κυβερνήτη του σκάφους
«SKIPPER», ο οποίος γνωρίζει την προγραμματισμένη διαδρομή και θα ακολουθεί το ανηρτημένο στην
ιστοσελίδα του « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» πρόγραμμα του δεκαήμερου ταξιδίου. Οιαδήποτε χρήση των
ιστιοπλοϊκών σκαφών για την συμμετοχή στο « BRS» χωρίς κυβερνήτη, θα γίνετε μόνον κατόπιν
τηλεφωνικής συνεννόησης με τον « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» στο τηλ. 6936843291 είτε με αποστολή ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας στο «boomreggaesailing@gmail.com».

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας «www.boomreggae.com / sailing » (ενδεικτικά, σήματα, διακριτικά
γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, κλπ) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» και προστατεύεται από τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.
Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, αντιγραφής,
αναπαραγωγής, πώλησης, διανομής ή μετάδοσης με κανένα τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική ρητή άδεια
από τον ««ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ». Απαγορεύεται επίσης η οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία
παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό
παροχέα της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή
οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς
ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» ή
οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και
διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα BOOM
REGGAE SAILING ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» ή τρίτων μερών, αποτελούν
περιουσιακά στοιχεία «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους
σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν παρέχει σε
καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Προϊόντα ή υπηρεσίες των ως άνω τρίτων
μερών (άλλων οργανισμών, εταιρειών, κλπ) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα «www.boomreggae.com /
sailing » αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και επομένως, την ευθύνη για τα
παραπάνω φέρουν οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες.

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

α) Γενικά
Κάθε συναλλαγή μεταξύ του «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» και οποιουδήποτε φυσικού προσώπου παραμένει απόρρητη
και δεν δημοσιοποιείται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει, κατόπιν έκδοσης σχετικής
απόφασης από τις αρμόδιες αρχές. Ο χρήστης φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης
κράτησης – συμμετοχής μέσω της ιστσελίδας, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις
του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε
δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ», επιφυλάσσεται
του δικαιώματος να ακυρώσει τυχόν κρατήσεις θέσεων συμμετοχής που θα πραγματοποιηθούν από
δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

β ) Συναλλαγές και πρωτόκολλο SSL
Ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των
συναλλαγών σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι
χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί
για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας
μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο
ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση
στην ιστοσελίδα του «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ». Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ
τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των
δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη
εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται,
αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες
ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή και ευρωπαϊκά
πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις
επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα
προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με τον «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ»
που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση
παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» θα τηρήσει την
ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

γ) Εφαρμοστέο δίκαιο για την ασφάλεια των συναλλαγών.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας διέπονται από το Διεθνές και
Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο
περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από
απόσταση.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα «www.boomreggae.com / sailing », προκειμένου να διασφαλισθεί η
δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής στο « BRS» αλλά και η βέλτιστη επικοινωνία με τους χρήστες – πελάτες,
με μοναδικό σκοπό την καλύτερη διοργάνωση του ταξιδίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τα εξής προσωπικά στοιχεία : α)
όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, β) επάγγελμα, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, δ) ημερομηνία
γέννησης, ε) διεύθυνση κατοικίας ( πόλη, οδός και αριθμός) , στ) αριθμός τηλεφώνου, ζ) αριθμός δελτίου
ταυτότητας ή διαβατηρίου, και η) αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε περίπτωση που ο χρήστης
της ιστοσελίδας πραγματοποιήσει δήλωση συμμετοχής και κράτηση θέσεως από την ίδια την ιστοσελίδα.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται και καταχωρούνται οπουδήποτε στην ιστοσελίδα
«www.boomreggae.com / sailing », προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την βέλτιστη
διοργάνωση του ταξιδίου καθώς επίσης και για την ταχεία ενημέρωση των πελατών – χρηστών –
συμμετεχόντων και θα διαγράφονται μετά την πραγματοποίηση της αγοράς εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος και σε κάθε περίπτωση μετά το τέλος του δεκαήμερου ταξιδίου, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΠΔ (GDPR) σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Εάν είστε κάτω των 16 ετών δεν μπορείτε χωρίς την συναίνεση των γονέων
σας να κάνετε χρήση των παρεχόμενων στον ως άνω ιστότοπο υπηρεσιών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ GDPR ( ΓΚΠΠΔ)

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις
εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για
τις αλλαγές αυτές. Αντί αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές
της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου του «ΔΙΟΡΑΝΩΤΗ»
«www.boomreggae.com / sailing », ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, και
συγκεκριμένα η δήλωση συμμετοχής στο « BRS» σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ
μέρους σας.

 

ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί έτσι
ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις
νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν: α) Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995
(DPD) και β) Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR).

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ «www.boomreggae.com / sailing »,

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους :

α) Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου :
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο
σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί
από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα
επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου
μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω
του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από
πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

β) Σχετικά με τα cookies :
Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά
πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που
βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας,
είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν
διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή
θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους
περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους. Κάθε cookie είναι
μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie
συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie
καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω:

1) Cookies επίσκεψης (session cookies).
Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης
της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα
πλοήγησης.

2) Μόνιμα cookies (persistent cookies).
Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και
αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια
παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο
διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία
επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την
παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

3) Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies).
Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της
συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός
μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον
ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των
επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

4) Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να
παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο
διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του
ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν
απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.

 

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον
ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της
απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο
διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους,
παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

1) Cookies της Google Analytics.
Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας
επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό
μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον
ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο
πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να
βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν
περιέχουν προσωπικά δεδομένα.Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics
σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με
την πολιτική απορρήτου της Google.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση
από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.google.com/dlpa ge/gaoptout?hl=en=GB.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται,

ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που
παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

2) Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ).
Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό
μας βίντεο, τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies,
ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

3) Cookies από κοινωνικά δίκτυα.
Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να
μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με
τίτλο «Κοινή χρήση» (share). Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση»
(share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

 

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος
περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση
του SSL (Secure Sockets Layer).

 

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους ενώ όσες θα χρησιμοποιούνται για την δήλωση συμμετοχής
στο « BRS» και την κράτηση θέσεων θα διαγράφονται ως άνω, όπως ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( GDPR) . Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της
βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως
και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα
προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστότοπου είναι ο , τηλέφωνο επικοινωνίας

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν αφενός όλους τους όρους σχετικά με την
προκαταβολή και αποπληρωμή της « ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ», τις παρεχόμενες υπηρεσίες με την καταβολή
της συνδρομής καθώς επίσης και ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας. Σε
περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους, χρήσης, οι χρήστες υποχρεούνται να
αποζημιώσουν τον «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και κάθε μελλοντική τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό
δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο « ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ » δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες
όρους χρήσης, ενημερώνοντας σχετικά το κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.